موسسه سخن آوران

این موسسه با همت دکتر محمد رضا مال منش و همراهی خانم شفیعه شاهزیدی در اصفهان تاسیس گردیده تا از این طریق بتوان در راه آموزش زبانهای خارجی قدمی نو و جدید برداشت.

نو به خاطر شیوه آموزش!

نو به خاطر زیربناهای آموزشی!

و از این خشنودیم که توانسته ایم در یک همکاری تنگاتنگ با دفتر کاریابی بین المللی گوهر در اصفهان یک مجموعه کامل در راه مهاجرت موفق به اروپا تشکیل بدهیم.